الگوی آغازین بوت‌استرپ

از این نمونه به عنوان یک روش برای آغاز پروژه خود استفاده کنید. این سند فقط شامل این پیام و اسکلت اصلی سند اچ‌تی‌ام‌ال است.